Warunki użytkowania

Obowiązki portalu.

1. Portal zobowiązuje się do:
1.1 Nie udostępniania w żaden sposób, bez pisemnej zgody Klienta, informacji dotyczącej Jego osoby oraz zamieszczonego w Katalogu obiektu uzyskanych poprzez ankietę opisującą obiekt, a wykraczających poza informacje wskazane przez Klienta jako przeznaczone do zamieszczenia w Katalogu.
1.2 Zapewnienia stałego dostępu do Katalogu poprzez Internet wszystkim jego użytkownikom.
1.3 Informowania Klienta o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na skuteczność oddziaływania zamieszczonej w Katalogu oferty Klienta na potencjalnych nabywców Jego usług.

Obowiązki Klienta.

1. Klient zobowiązuje się do:
1.1 Opłacenia "z góry" świadczonych usług, zgodnie ze stawkami określonymi w cenniku.
1.2 Podania w informacjach i opisie obiektu danych zgodnych ze stanem faktycznym.
1.3 Uznania rezerwacji dokonanych w systemie online jako wiążących obie strony.
1.4 Niezwłocznego aktualizowania danych, mających wpływ na rzetelność informacji zamieszczonych w Katalogu, a tym samym na opinię użytkowników Internetu o całym Katalogu. Dotyczy to zwłaszcza ilości wolnych miejsc (kalendarza rezerwacji).

Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności Portalu.

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające wpływ na dostępność Katalogu dla użytkowników Internetu, spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami takimi jak strajk, awarie sieci telekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej S.A. lub innego operatora sieci publicznych.
2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ingerencje osób trzecich (piractwo w sieci Internet), które mogą spowodować zmianę informacji publikowanych w Katalogu. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego skorygowania nieprawidłowości.
3. Portal odpowiada za bieżącą aktualizację oprogramowania tak, aby ograniczyć do minimum możliwość ingerencji osób trzecich w funkcjonowanie Katalogu.

Odpowiedzialność Klienta.

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, jeżeli umieszczone przez niego w Katalogu informacje są nieprawdziwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Portal zastrzega sobie w takim przypadku prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez przysługującego Klientowi prawa do roszczeń finansowych z tytułu niewykorzystanego, a opłaconego czasu publikacji w Katalogu.

Postanowienia końcowe.

1. Akceptacja niniejszych warunków dokonywana jest poprzez wypełnienie i wysłanie formularza Rejestracji, stanowiąc jednocześnie zawarcie umowy dotyczącej prezentacji obiektu w Katalogu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla m. Warszawy.